O MNE

Volám sa Zuzana Ondrejková.

Som vyštudovaná slovenčinárka a praktická jazykárka. Pravopisom, štylistikou a celkovou jazykovou kultúrou sa dlhé roky paralelne zaoberám ako jazyková korektorka a učiteľka slovenčiny. Pracujem už len súkromne (na živnosť) a svoju prácu aj aktívny kontakt s ľuďmi mám naozaj rada.

Keďže som človek nápaditý, baví ma „šiť na mieru“ podľa toho, koho mám práve pred sebou. Pri výučbe jazyka používam vlastný, veľmi účinný systém, pomocou ktorého dokážem svojim žiakom a študentom účelne pomôcť pri rôznych učebných a jazykových problémoch. Jeho obsah, samozrejme, prispôsobujem aktuálnym vzdelávacím štandardom určeným Štátnym vzdelávacím programom. Okrem bežných problémov s učivom riešim u mnohých svojich zverencov aj „rébusy“ skryté v poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia…), poruchách vývinu (Aspergerov syndróm), ale aj v rôznych psychologických blokoch súvisiacich s negatívnym vzťahom k predmetu alebo jeho pedagógom. „Moje deti“ bývajú na skúškach prevažne úspešné a pri drvivej väčšine badať veľký pokrok a skok vo vnímaní jazyka.

Čo sa týka môjho korektorského konta, mám na ňom texty a publikácie odbornej, populárno-náučnej literatúry aj beletrie. Jazykovým „premenám“ sa venujem od čias vysokej školy až doteraz. Ako externá jazyková korektorka dlhé roky spolupracujem najmä s Múzeom SNP, ale mojimi rukami prešli aj texty mnohých iných inštitúcií a jednotlivcov. Neaktualizovaný zoznam niektorých mojich korektúr sa dá nájsť tu.

Ako súčasť kurátorského tímu Literárneho a hudobného múzea (ale aj ako učiteľka v škole) a tzv. obojživelník som sa viac rokov paralelne venovala obidvom oblastiam, ktoré som vyštudovala – literatúre/jazyku aj hudbe. V múzejnej praxi to zahŕňalo akvizičnú, digitalizačnú, pedagogickú, edičnú, publikačnú aj kultúrno-spoločenskú činnosť. Z tohto spektra aktivít ma vždy mimoriadne bavila najmä tvorba scenárov k výstavám a podujatiam, kde som mohla komplexne využiť svoju kreativitu.

Históriu a umenie považujem za svoju srdcovku od detstva. Moje prirodzené vnútorné nastavenie posilnilo aj šťastie na rodinu, v ktorej som vyrastala. Bola to família viacerých zvučných mien a mimoriadne aktívnych osobností v oblasti kultúry, umenia, osvety a školstva, ktorá sa za žiadnych okolností nenechala zlomiť komunistickým režimom a všetky svoje silné stránky využila na podporu slovenskej inteligencie.

Toto všetko mám v sebe navždy zapísané. Určite aj preto sa vždy špeciálne teším z kontaktu s inteligentnými a vzdelanými ľuďmi, múzejníkmi, historikmi, kurátormi, etnografmi, umelcami a ich textami. A veľmi mi záleží na podpore kultúry a čo najväčšej vzdelanosti na Slovensku.

Mgr. ZUZANA ONDREJKOVÁ

Štúdium:

  • 1992 – 1997: slovenský jazyk a literatúra – hudobná výchova (Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela BB)

Prax:

  • 1996 dodnes: súkromná učiteľka a jazyková korektorka (externá spolupráca s Múzeom SNP BB)
  • 1998 – 2003: učiteľka II. stupňa ZŠ
  • 1997 – 1998; 2005 – 2013: kurátorka a múzejná pedagogička; od 2012 zástupkyňa šéfky múzea a vedúca dokumentačného úseku – Literárne a hudobné múzeum (Štátna vedecká knižnica BB)
  • 2017 – 2020: knihovníčka – Lekárska knižnica (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta BB)

IČO: 40597521

DIČ: 1070669028

KONTAKT: +421 908 823 112; info@slovencinar.sk, slovencinar.korektor@gmail.com