ONLINE KURZY PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV

Lekcie sú určené mladým ľuďom, ktorí potrebujú pomôcť buď s každodenným učivom slovenčiny, alebo so systematickou prípravou na monitor 5 a 9, prijímacie skúšky a maturitu. V rámci jazyka sa špecializujem na pravopisnú, syntaktickú a morfologickú rovinu. Spôsob výkladu a objem učiva prispôsobujem stupňu školy a počtu študentov.

Dĺžka lekcie: 50 min.

Cena:
individuálna lekcia12 €/os.
skupinová lekcia (2 a viac osôb)8 €/os.

Ponuka:

1. BEŽNÉ DOUČOVANIE SLOVENČINY

2. PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY, MONITOR 5 A MONITOR 9

3. PRÍPRAVA NA MATURITU

4. VÝKLAD UČIVA A JEHO PRECVIČOVANIE POČAS CHOROBY A REKONVALESCENCIE (lekcie prebiehajú v doobedných hodinách)

Výber z lekcií:

* Pravopis: spoluhlásky a ich vplyv na pravopis slovenských slov; vybrané slová; pravopis jednotlivých slovných druhov; vokalizácia predložiek, spodobovanie; čiarky v priraďovacích a podraďovacích súvetiach; veľké začiatočné písmená…

* Vetný rozbor: vetné členy; vetné sklady a gramatické prostriedky; vety podľa členitosti, zloženia a obsahu, druhy súvetí

* Slovný rozbor: všetky slovné druhy, ich delenie, gramatické kategórie

KONTAKT: +421 908 823 112; info@slovencinar.sk, slovencinar.korektor@gmail.com